1.Genel Açıklamalar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kurul tarafından belirlenen diğer yöntemlerle yapılabilecektir;

1.1. Şahsen Başvuru: Başvuru sahibinin Atatürk Mah. Meriç Cad. Turkuaz Plaza No:5 Kat:2 D:22 Ataşehir/İstanbul adresine bizzat gelmesi, başvuru dilekçesinin bulunduğu zarfın ön yüzünde “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazması ve kimliğini göstermesi kaydıyla başvuru yapması.

1.2.Noter Aracılığıyla Başvuru: Başvuru sahibinin Atatürk Mah. Meriç Cad. Turkuaz Plaza No:5 Kat:2 D:22 Ataşehir/İstanbul adresine noter kanalıyla gönderilen başvuru dilekçesinin zarfının ön yüzünde “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazması kaydıyla başvuru yapılması.

1.3.Elektronik Posta Yoluyla Başvuru: Şirketimizin KVK@PYSGUVENLIK.COM.TR e-posta adresine konusu “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” olan e-postanın güvenli elektronik imza ile imzalanarak gönderilmesi yeterlidir.

Belirtilen usulde iletilen başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru Hakkı Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

KVK Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller KVK Kanun’u kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

-Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. -Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. -Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.  -Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda da hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir:

-Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, -İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, -Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturması veya kovuşturma için gerekli olması, -Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

VERİ SAHİBİ TALEP FORMU

1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgilerinizi Belirtiniz.

Adı  
Soyadı  
T.C. Kimlik Numarası  
E-Posta  
Telefon Numarası  
Adres  

2.Bilgi Talep Edilen Şirketi Belirtiniz. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.Şirketimiz ile Olan İlişki Durumunuzu Belirtiniz.

Müşteri
Eski Çalışanİşe Giriş Tarihiİşten Çıkış Tarihi
CV SahibiBaşvuru Tarihi
İş Ortağı
Ziyaretçi
Tedarikçi
Diğer

4.Başvurunuza İlişkin Verilecek Cevabın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz.

E-posta adresime gönderilsin.
İletişim Bilgileri alanında belirttiğim adrese gönderilsin.
Elden teslim almak istiyorum. (Teslim şayet vekaleten olacak ise, bu taktirde noter tasdikli vekaletname ibrazı zorunludur.)

5.KVKK Kapsamındaki Başvuru Nedeninizi Açıklayınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:

Güvenlik Koordinatörü

Bülent BUDAK