KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Pys Güvenlik olarak kişisel verilerinizin korunması bizim için çok önemli olup bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Tanımlar
İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri                  : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu (KVKK)         : 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Şirket                           : Atatürk Mah. Meriç Cad. Turkuaz Plaza No:5 Kat:2 D:22 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim PYS Güvenlik A.Ş.’ yi,

Veri Sorumlusu            : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup bu kapsamda PYS Güvenlik veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

Veri İşleyen                 : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nin 4, 5 ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli olan süre kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme ilkeleri çerçevesinde Şirketimizin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

Kişisel verilerinizi, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair yasal mevzuatlar kapsamında: Şirketimizin hizmetlerini sunabilmek, internet sitemizi ve uygulamalarımızı daha kolay kullanılır hale getirmek, ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve geliştirmek, sizi tanımak, iletişimimizi geliştirmek, pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunmak, veri analizi, araştırma, anket ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını ve bilgilendirmelerini yapabilmek, şirketimizin ticari iş ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirketimizin güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik, özel güvenlik hizmetlerini yürütülmesi amacı ile yürürlükteki kanunlara uygun şekilde işlemekteyiz.

İşlenen kişisel verileri kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

KVKK’nin 8 ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Şirketimizin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için, kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (kanunen bildirilmesi gereken idari ve resmi makamlar, Vakıfbank ve iştirakleri, iş birliği yapılan kurumlar, tedarikçiler, Şirketimiz yöneticileri ve çalışanları, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları ile hukuken yetkili, özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından:

Özel güvenlik hizmetlerimiz

Şirketimize yapılan yazılı/dijital başvurular,

İnternet sitemiz,

Telefon numaralarımızın aranması,

Sosyal medya,

SMS kanalları,

aracılığıyla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Şirketimizin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanmakta, işlenmekte, aktarılabilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler dahilinde saklanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVK Kanunu 11. maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 

Haklarınızı kullanabilmek için bize nasıl başvurabilirsiniz?

​Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için yaptığınız başvurularda güvenliğiniz için kimliğinizi doğrulamamız gerekmektedir. Bu kapsamda;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, itiraz ve/veya zarara uğrama hâlinde zararın giderilme taleplerinizi KVK@PYSGUVENLIK.COM.TR adresine, sistemimizde kayıtlı bilgilerinizle karşılaştırarak kimliğinizi doğrulayabilmek için adresiniz ve cep telefonun numaranızı içeren bir e-posta ile,

Kişisel veriler ile ilgili bilgi talep etme, düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte Şirketimizin adresine bizzat elden yazılı olarak veya noter kanalıyla yazılı olarak ya da KVK@PYSGUVENLIK.COM.TR isimli e-posta adresine, size ait güvenli elektronik imzanız ile imzalanmış bir e-posta ile, başvuru yapmanız gerekmektedir.

Güvenlik Koordinatörü

Bülent BUDAK